Metro D

Metro D je plánovaná čtvrtá trasa pražského metra, která má být ve svém prvním úseku (provozně nazvaném I.D) zbudována v severo-jižní linii mezi stanicemi Náměstí Míru a Depo Písnice. Celkem by měla mít deset stanic, a to (z jihu na sever): Depo Písnice, Písnice, Libuš, Nové Dvory, Nemocnice Krč, Nádraží Krč, Olbrachtova, Pankrác, Náměstí bratří Synků a Náměstí Míru. Křížit ji bude trasa metra A ve stanici Náměstí Míru a trasa metra C ve stanici Pankrác, přičemž mezi těmito dvěma stanicemi je metro D a metro C vedeno souběžně. Absolutní délka prvního úseku bude 10,6 kilometru. 4 stanice budou hloubené, 4 budou ražené a 2 budou povrchové. Barva zvolená pro tuto trasu je modrá.

Metro D

Budování bude probíhat ve třech etapách. V první etapě bude zbudováno celkem 8 stanic, a to z Depa Písnice na Pankrác, kde dojde k napojení na trasu C. Následně bude ve druhé etapě zbudováno vlakové depo. V poslední třetí etapě dojde k dostavbě zbylých dvou stanic a propojení Pankráce s Náměstím Míru, kde se linka napojí trasu A.
Metro D a jeho klíčové atributy

  • Metro D bude zcela automatizované bez potřeby obsluhy
  • Nástupiště budou osazena bezpečnostními stěnami
  • Kapacita se bude pohybovat mezi 350 a 360 tisíci přepravenými cestujícími za den
  • Vlakové soupravy budou složeny ze tří vozů

Metro D a důvody pro jeho výstavbu

  • Ulevit dnes již velmi vytížené trase C v její jižní části
  • Zajistit alternativní spojení mezi jihem a středem města v případě rozsáhlejší rekonstrukce, nebo nečekané situace na Nuselském mostě (v jeho tubusu je vedena linka C)
  • Zvýšit úroveň dopravní obslužnosti v jižní části Prahy, a to především na velkých sídlištích v Krči, Lhotce, Libuši, Nových Dvorech a Písnici
  • Snížit narůstající podíl individuální motorizované dopravy v dotčených oblastech a tím ulevit životnímu prostředí a pozemním komunikacím v metropoli

Stručný popis jednotlivých stanic

Depo Písnice

Jedna ze dvou stanic tohoto úseku, která je plánovaná jako povrchová. Stanice je konečná, ale bude koncipována tak, aby mohlo být realizováno případné prodloužení linky v budoucnu. Bude mít pouze jeden vestibul. Depo Písnice je zamýšleno jako dopravní uzel. Jeho součástí bude záchytné parkoviště P+R o celkové kapacitě 800 vozů a rozsáhlý autobusový terminál.

Písnice

Jednovestibulová stanice vybudována hloubením. I Písnice bude dopravním uzlem, avšak menšího rozsahu, než tomu bude u Depa Písnice. Kapacita záchytného parkoviště P+R bude jen 400 vozů a autobusový terminál bude pouze malý.

Libuš

Dvouvestibulová hloubená stanice. Napojena bude na okolní autobusovou dopravu a v budoucnu také na tramvajovou dopravu v rámci plánovaného prodloužení tramvajové trati od Modřan.

Nové Dvory

Dvouvestibulová ražená dopravně multifunkční stanice. Kromě primární funkce, kterou bude pochopitelně dopravní obsluha dané oblasti a napojení na autobusovou dopravu, bude plnit ještě několik dalších funkcí. Jednak v ní bude zbudováno kolejové uspořádání tak, aby zde mohlo docházet k obratům vlakových souprav. Dále zde budou postaveny základy pro budoucí větvení trasy metra D. Nakonec zde bude vybudováno také záchytné parkoviště P+R s kapacitou 300 vozů.
Nemocnice Krč

Stanice se dvěma vestibuly, která bude vyhloubena. Napojena bude jak na městskou, tak na příměstskou autobusovou dopravu. Stanice Nemocnice Krč bude směřovat k hlavnímu vstupu do Thomayerovy nemocnice.

Nádraží Krč

Dvouvestibulová povrchová stanice přímo napojená na železniční trať obsluhující dotčené zastávky z Nádraží Krč. Do budoucna je předpokládán nárůst dopravního významu této stanice. Proto bude součástí výstavby také záchytné parkoviště P+R s kapacitou stání pro 300 osobních vozů.

Olbrachtova

Jednovestibulová ražená stanice. Primárním cílem bude zajištění lepší dopravní obslužnosti okolí s možností přestupu na navazující autobusové a v budoucnu možná i na tramvajové spojení.

Pankrác

Dvouvestibulová ražená stanice. Stanice Pankrác bude přestupní. Pochopitelně se bude jednat o propojení s trasou C. Propojena bude s autobusovou a tramvajovou dopravou a kolejové uspořádání bude umožňovat obraty vlakových souprav.

Náměstí bratří Synků

Dvouvestibulová hloubená stanice. Kromě přirozeného zajištění dopravní obslužnosti okolí bude napojena i na stávající prostředky městské hromadné dopravy a v rámci krátké pěší docházky také na vlakovou stanici Praha – Vršovice.

Náměstí Míru

Dvouvestibulová ražená stanice. Kromě plnění funkce zajištění dopravní obslužnosti okolí bude fungovat také jako přestupní stanice na trasu metra A (a naopak samozřejmě) a propojena bude také s významnou navazující tramvajovou dopravou v ulicích Francouzská, Korunní a Vinohradská. Uspořádání kolejí umožní obrat vlakových souprav. Stanice bude koncipována tak, aby v budoucnu mohlo být metro D dále prodlouženo libovolným směrem na sever.

Depo

Prakticky nezbytnou součástí celého řešení je také depo pro vlakové soupravy, které bude mít metro D umístěno směrem na jih od Kunratické spojky.